Profil autora
jméno:
Jan Polak
přidal kontaktů:
20
profil na Pirátském fóru:
jan.polak

Sešli jsme se, abychom získali podrobnější informace o důvodech a pohledu FK Jablonec na předání fotbalového stadionu zpět do správy města.

Zároveň jsme probírali naše pohledy na potřebu koncepce rozvoje a správy sportovního a kutlurního prostředí v Jablonci.

Také jsme mluvili o našich pohledech na koncepci odpadového hospodaření města Jablonce.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak, Jarolav Šída
ostatní účastníci:
Adam Pelta (ODS)
Jan Polak
upraveno: 19. 9. 2021 19:59
publikováno: 19. 9. 2021 19:56 permalink

Dnes jsem se sešel s Adamem Peltou (ODS), členem sportovní komise města a vyzvedl si u něj VIP vstupenku na domácí fotbalová utkání na sezónu 2021/2022. Cílem je podpořit možnost pravidelného setkávání a diskuse s jabloneckými sportovními funkcionáři a politiky z ostatních stran v neformálním prostředí.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Adam Pelta (ODS)
Jan Polak
publikováno: 31. 7. 2021 9:49 permalink

Prvním projednávaným tématem byla nedávno realizovaná investice do infrastruktury Skiareálu v Břízkách (Kolečko) v celkové výši cca 8M korun. Větší část investice byla kryta z dotace příslušného ministerstva, spoluúčast města odpovídala částce cca 2M kč,-. Město zastupované náměstkem pro humanitu navrhuje proplatit polovinu ze spoluúčasti s tím, že druhou polovinu si musí lyžařský spolek doplatit z vlastních zdrojů. Proti tomu stojí usnesení Rady města z roku 2016 deklarující zájem města na spoluúčasti se podílet a dále rozdílný přístup města v otázce krytí spoluúčasti pro jiné sportovní spolky, kdy některým spolkům byla v nedávné době proplacena celá výše spoluúčasti případně poskytnuty jiné podmínky či výhody.
Piráti v debatě zdůrazňovali systémové nastavení proplácení spoluúčasti do budoucna za účelem maximálního sjednocení a rovného nastavení podmínek pro jednotlivé spolky. Ze strany ODS bylo zmíněno založení nové asociace sportovních klubů, která hodlá sjednocovat požadavky jednotlivých klubů při vyjednávání s politickým vedením města. Dále ODS (Vlado Kopal) zmínil, že s ohledem na prozatímní nejednotu v koalici pro toto téma, bude podpora pro proplacení celé spoluúčasti v případě lyžařského spolku hledána napříč celým politickým spektrem a Vlado Kopal předstoupí se žádostí před pirátský zastupitelský klub.
Druhým tématem bylo téma dopravy zejména právě probíhajícího výběrového řízení na autobusy. Výběrové řízení v hodnotě cca 750M probíhá opět velmi komplikovaně včetně právního řízení před UOHS. Debata byla opět vedena především v obecné rovině na téma potenciálního fungování strategicky významných služeb pod kontrolou města. Spolupráce s externími subjekty na bázi soukromoprávních vztahů dle názoru Pirátů pravidelně dostává město do nevýhodného postavení závislosti na jediném dodavateli bez možnosti ovlivnit cenu dodávky služeb. V rámci debaty Piráti navrhovali tvorbu autonomních systémů poskytovaných služeb v částečném či úplném vlastnictví či správě města. Debata v tomto ohledu probíhala konstruktivně.

přijaté výhody:
ledový čaj
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Šída, Polák
ostatní účastníci:
Kopal, Novák, Roubíček
Jan Polak
publikováno: 12. 10. 2020 9:34 permalink

Sešel jsem se se zástupci skateboardové a cyklistické freeride komunity, abychom si shrnuli co se zatím ve věci znovuzprovoznění skateparku podniklo a dohodnulo a jak by měl skatepark fungovat, aby naplnil svůj účel a potenciál v maximální možné míře - a investice do něj tak byla co nejvíce efektivní.
Situaci jsme probírali cca 3 hodiny. I v návaznosti na to, jak by mohlo sportovní prostředí v Jablonci spolupracovat s městem a jednotlivé kluby mezi sebou navzájem.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Jan Valeš, Jan Zajíc, Martin Drbohlav, Jan Němec
Jan Polak
publikováno: 28. 9. 2020 16:07 permalink

Pan Kopal mě informoval o nové aktivitě sportovních klubů v Jablonci. Zakládají asociaci, jejímž účelem má být větší spolupráce a využití synergie mezi různými kluby. Mezi zakládající kluby patří Ski klub Jbc, TJ Bižuterie, FC Jablonec, baseball klub Blesk… Cílem je mít cca 40 členů, různých jabloneckých sportovních klubů.
Tuto aktivitu velmi vítám a podporuji. Ne každý klub dokáže mít svého zástupce ve sportovní komisi a pokud bude asociace fungovat ke spokojenosti všech jejích členů, může mít svoje zástupce v komisi právě asociace a zastupovat tak zájmy většiny sportovců v Jbc.
Tato iniciativa celkově zapadá do (piráty propagované) představy, že pro oblast sportu by měla být určena vize s krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými cíli. Založení asociace umožní organizovanou a pravidelnou komunikaci mezi kluby a nabídne možnost o vizi diskutovat přímo mezi kluby. Výsledek takové diskuze pak může být předložen sportovní komisi, která ho dále předá radě města, jejímž je poradním orgánem.

Druhé téma, které jsme probrali obecně je půjčka města Jablonec Ski klubu.
Město Jablonec schvaluje svůj rozpočet většinou v únoru, v režimu tzv. „rozpočtového provizoria“. Bohužel to je pravidlem už několik desetiletí. Jedním z důsledků tohoto stavu je, že sportovní a kulturní instituce v Jablonci dostávají příspěvky na svoji činnost nejdříve někdy v červnu daného roku. Instituce, které bez této podpory nemůžou fungovat, tak řeší svůj první půlrok finance různě.
Podrobné informace o situaci dostaneme od pana Kopala písemně, případně ještě přijde osobně na náš klub, pokud ho pozveme, aby nám situaci dovysvětlil. Jde o to, že Ski klub si od města půjčil. V únoru 2020 zastupitelstvo schválilo odklad splátky půjčky. Teď se situace mění, v červnovém zastupitelstvu se očekává diskuze na toto téma. Abychom se uměli správně rozhodnout, je třeba získat podklady.

poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Vlado Kopal
Jan Polak
publikováno: 9. 6. 2020 10:25 permalink

Cílem schůzky bylo získat informace o tom co se děje ve městě v oblasti sportu a získat možnost přispět svými názory k formování sportovní politiky v Jablonci.

Shodli jsme se na násleujících bodech:

• Je třeba transformovat "oblast kulturní a sportovní" – v současné situaci není jednoduchý přehled o tom, kolik kam chodí peněz. EC, JKIC a divadlo by se měly spojit do jedné organizace.
• Je třeba přenastavit fungování společnosti SPORT sro tak, aby tato městská firma spravovala svěřená sportoviště, nikoli je pouze provozovala.
• Je otázkou, kterou budeme diskutovat, zda má Sport sro spravovat všechna sportoviště, které provozuje, nebo zda se mají některá předat klubům, které na nich sportují.
• Kluby by se měly více angažovat v oblasti získávání dotací a v péči o „svoje“ sportoviště – souvislost s bodem výše.
• Vznikla koaliční pracovní skupina „sport“ a koaliční pracovní skupina „kultura“. Jejich cílem je, aby transformace proběhla do konce současného volebního období. Aby nové vedení města, vzešlé z voleb 2022 už dostalo do rukou situaci přehlednější.
• Zůstaneme ve spojení a budeme sdílet informace ohledně toho, co se ve sportu děje. Teď je zodpovědnost na koalici, nicméně souhlas s nastavením je žádoucí skrz celé politické spektrum a proto budeme mít informace i možnost se k procesu vyjadřovat ještě v jeho průběhu. S předstihem, než půjdou některé body například do zastupitelstva.
• Stejná nabídka pro náš klub platí pro komunikaci a konzultacím v oblasti kultury.

přijaté výhody:
káva - malá, bez cukru, bez mléka
poskytnuté výhody:
kvalitní názory
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Vlado Kopal
Jan Polak
publikováno: 29. 2. 2020 20:21 permalink

Jakub mě požádal o zveřejnění zápisu z jeho schůzky. Nemá přístup na fórum...

11. 12. 2019, schůzka s Ing. Radkem Malinou, MALINA – Safety s.r.o.
Pan Malina mě požádal o schůzku, navazující na naše dřívější opakovaná jednání i veřejnou diskuzi o demolici schlaraffistického zámečku Neysseburg. Hlavními body schůzky bylo shrnutí pohledů na poslední fázi příběhu objektu, který byl završen nedávnou demolicí a představení rozpracovaného návrhu rozvoje areálu.
Stručné shrnutí dřívějších jednání
Poprvé jsme se s panem Malinou střetli nad tématem schlaraffistického zámečku Neysseburg dne 27. 1. 2014, v rámci přednášky a diskuze, kterou uspořádal náš spolek PLAC, na podporu záchrany objektu.
Další osobní jednání s panem Malinou jsem vedl v roli náměstka primátora pro rozvoj města od listopadu 2018 do března 2019. V rámci těchto jednání jsme bohužel nenašli konsenzuální řešení, které by mělo podporu jak vedení města, tak vlastníků objektu.
Paralelně s těmito jednáními probíhalo obnovené řízení k povolení demolice objektu a město využilo svého práva na odvolání. Tehdejší primátor Milan Kroupa navštívil tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka s opětovnou žádostí zapsání objektu na seznam nemovitých kulturních památek. Tyto úřední kroky samosprávy utnuly přímý dialog s vlastníkem.
Shrnutí pohledů na to, co se stalo a vyhodnocení současné situace
S panem Malinou jsme se shodli, že se na hodnocení příběhu objektu a jeho demolice neshodneme. Demolici objektu považuji z kulturně-historického pohledu za nevratnou ztrátu. Přesto jsem za sebe deklaroval konstruktivní přístup při řešení budoucí zástavby uvolněného prostoru a navazujících ploch areálu firmy MALINA – Safety s.r.o. Jedná se o důležité rozvojové území v centru města a je nejen v zájmu vlastníků, ale i města, aby stavební investice směřované do tohoto území posilovaly jeho urbanistický potenciál a architektonickou kvalitu.
Představení rozpracovaného návrhu rozvoje a další postup
Pan Malina mi představil rozpracovaný návrh zástavby celého areálu. V rámci možností stávajících budov, doplňují navrhované objekty tvar bloku. V základním hmotovém principu je návrh blízký úvahám, které jsme s panem Malinou diskutovali již v rámci řešení s možností zachování zámečku. Doporučil jsem panu Malinovi, aby návrh představil městskému architektovi, který by formuloval komentáře a doporučení za samosprávu. Tato doporučení by se měla týkat vztahu objektu k veřejnému prostoru, pozice uliční čáry, vstupů a vjezdů, hmotového i kompozičního řešení apod. Pan Malina mě ujistil, že setkání městského architekta s projektantem předpokládá po dokončení první fáze studie stavby. Dále mě informoval, že tento celý záměr již prezentoval také současnému primátorovi, panu Jiřímu Čeřovskému. V návaznosti na doporučení týkající se uliční čáry a dohodu o podobě a správě přilehlých ploch, bude řešen případný prodej některých částí navazujících městských pozemků. Shodli jsme se, že dohoda o těchto majetkoprávních operacích bude kromě standardních procesních kroků vázaná právě na shodu o podobě objektu a jeho okolí.

Jakub Chuchlík

přijaté výhody:
hovězí vývar, rizoto, káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jakub Chuchlík
ostatní účastníci:
Radek Malina
Jan Polak
publikováno: 12. 12. 2019 18:11 permalink

Dne 29.11.2019 jsme se sešli v Pixelu s pány Svobodou a Zahradníkem a sdělili si svá stanoviska k politické situaci v Jablonci.

naši účastníci:
Jan Polák, Jaroslav Šída
ostatní účastníci:
Miloš Zahradník, Pavel Svoboda
Jan Polak
publikováno: 29. 11. 2019 20:53 permalink
17. 9. 2019

12.9.2019 jsme se sešli se zástupci ODS.

Vidíme 2 roviny, které je třeba řešit. Vedení města v současné chvíli, kdy není domluvena nová koalice a domluvení nové koalice.

Pro vedení města v tuto chvíli vidíme jako nezbytné, aby odstoupil, nebo byl odvolán Milan Kroupa z pozice primátora. Věcným důvodem je mimo jiné především potřeba jednání s Libercem a DPMLJ o projektu rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati. Vzhledem k tomu, že jak klub Pirátů, tak klub SPJ a ODS deklarovali, že Milana Kroupu, který jednal ve střetu zájmů a nemá tudíž důvěru, již na pozici primátora nepodrží, je logické a správné, aby jednání o tomto projektu vedl někdo jiný.

Pro případné domluvení koalice s ODS je kromě jednání o personálním obsazení pozic primátora a jednotlivých náměstků a radních nutné domluvit se na některých principiálních věcech a několika konkrétních kauzách, které bychom v případě dohody řešili společně.
- narovnání s Grepou a souvislosti vzniku stavu MKDS, v jakém se nachází nyní. Rozpory mezi zadávací dokumentací a skutečným stavem
- rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati a stavba dopravního terminálu
- strategie pro budoucnost MHD v Jablonci
- ponechání nemocnice v režimu příspěvkové organizace
- schválení investičního plánu pro roky 2018 - 2022 vytvořeného náměstkem Chuchlíkem
- dotažení kontroly městských společností (dotáhnout audity tam, kde je na základě prozatímních poznatků chystáme)
...a další

Zástupci ODS chtějí vědět, zda jednáme pouze za Piráty, nebo za blok Pirátů s SPJ a jaká jména navrhujeme. Oni nabízejí p.Čeřovského na primátora a p.Roubíčka na ekonomického náměstka. Naši nominanti jsou Jakub Chuchlík na rozvoj a Štěpán Matek na ekonomiku.

Zásadní průlom tedy nepřišel, nicméně jednání bylo vedeno věcně a konstruktivně a pokud ODS přistoupí na takovýto formát jednání a na to, že nestihneme takto vyjednat koalici do zářijového zasedání zastupitelstva, můžeme v nich pokračovat.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda, káva
naši účastníci:
Jan Polak, Jakub Chuchlík, Vladimír Opatrný
ostatní účastníci:
Jiří Čeřovský, Miloš Vele, Boris Pospíšil
Jan Polak
publikováno: 17. 9. 2019 14:36 permalink
17. 9. 2019

Dne 5.9.2019 jsme se sešli se zástupci ANO.

Ano nabízí Davida Mánka na primátora, Stanislava Říhu na odbor humanitní, případně Milana Kouřila na odbor ekonomiky a majetku.

Jakub Chuchlík nadhodil možnosti přesunů některých kompetencí jednotlivých oddělení mezi odbory tak, abychom mohli fungovat pouze se 2 náměstky.

Jitka Baláková vyjádřila podporu Milanu Kroupovi v jeho kauze střetu zájmů.

Příští týden případně dohodneme další schůzku.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak, Jakub Chuchlík, Vladimír Opatrný
ostatní účastníci:
Michaela Tejmlová (SPJ), Jitka Baláková, Stanislav Říha, Jan Zeman (všichni ANO)
Jan Polak
publikováno: 17. 9. 2019 9:53 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz