Profil autora
jméno:
Jan Polak
přidal kontaktů:
16
profil na Pirátském fóru:
jan.polak

Pan Kopal mě informoval o nové aktivitě sportovních klubů v Jablonci. Zakládají asociaci, jejímž účelem má být větší spolupráce a využití synergie mezi různými kluby. Mezi zakládající kluby patří Ski klub Jbc, TJ Bižuterie, FC Jablonec, baseball klub Blesk… Cílem je mít cca 40 členů, různých jabloneckých sportovních klubů.
Tuto aktivitu velmi vítám a podporuji. Ne každý klub dokáže mít svého zástupce ve sportovní komisi a pokud bude asociace fungovat ke spokojenosti všech jejích členů, může mít svoje zástupce v komisi právě asociace a zastupovat tak zájmy většiny sportovců v Jbc.
Tato iniciativa celkově zapadá do (piráty propagované) představy, že pro oblast sportu by měla být určena vize s krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými cíli. Založení asociace umožní organizovanou a pravidelnou komunikaci mezi kluby a nabídne možnost o vizi diskutovat přímo mezi kluby. Výsledek takové diskuze pak může být předložen sportovní komisi, která ho dále předá radě města, jejímž je poradním orgánem.

Druhé téma, které jsme probrali obecně je půjčka města Jablonec Ski klubu.
Město Jablonec schvaluje svůj rozpočet většinou v únoru, v režimu tzv. „rozpočtového provizoria“. Bohužel to je pravidlem už několik desetiletí. Jedním z důsledků tohoto stavu je, že sportovní a kulturní instituce v Jablonci dostávají příspěvky na svoji činnost nejdříve někdy v červnu daného roku. Instituce, které bez této podpory nemůžou fungovat, tak řeší svůj první půlrok finance různě.
Podrobné informace o situaci dostaneme od pana Kopala písemně, případně ještě přijde osobně na náš klub, pokud ho pozveme, aby nám situaci dovysvětlil. Jde o to, že Ski klub si od města půjčil. V únoru 2020 zastupitelstvo schválilo odklad splátky půjčky. Teď se situace mění, v červnovém zastupitelstvu se očekává diskuze na toto téma. Abychom se uměli správně rozhodnout, je třeba získat podklady.

poskytnuté výhody:
káva, voda
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Vlado Kopal
Jan Polak
publikováno: 9. 6. 2020 10:25 permalink

Cílem schůzky bylo získat informace o tom co se děje ve městě v oblasti sportu a získat možnost přispět svými názory k formování sportovní politiky v Jablonci.

Shodli jsme se na násleujících bodech:

• Je třeba transformovat "oblast kulturní a sportovní" – v současné situaci není jednoduchý přehled o tom, kolik kam chodí peněz. EC, JKIC a divadlo by se měly spojit do jedné organizace.
• Je třeba přenastavit fungování společnosti SPORT sro tak, aby tato městská firma spravovala svěřená sportoviště, nikoli je pouze provozovala.
• Je otázkou, kterou budeme diskutovat, zda má Sport sro spravovat všechna sportoviště, které provozuje, nebo zda se mají některá předat klubům, které na nich sportují.
• Kluby by se měly více angažovat v oblasti získávání dotací a v péči o „svoje“ sportoviště – souvislost s bodem výše.
• Vznikla koaliční pracovní skupina „sport“ a koaliční pracovní skupina „kultura“. Jejich cílem je, aby transformace proběhla do konce současného volebního období. Aby nové vedení města, vzešlé z voleb 2022 už dostalo do rukou situaci přehlednější.
• Zůstaneme ve spojení a budeme sdílet informace ohledně toho, co se ve sportu děje. Teď je zodpovědnost na koalici, nicméně souhlas s nastavením je žádoucí skrz celé politické spektrum a proto budeme mít informace i možnost se k procesu vyjadřovat ještě v jeho průběhu. S předstihem, než půjdou některé body například do zastupitelstva.
• Stejná nabídka pro náš klub platí pro komunikaci a konzultacím v oblasti kultury.

přijaté výhody:
káva - malá, bez cukru, bez mléka
poskytnuté výhody:
kvalitní názory
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Vlado Kopal
Jan Polak
publikováno: 29. 2. 2020 20:21 permalink

Jakub mě požádal o zveřejnění zápisu z jeho schůzky. Nemá přístup na fórum...

11. 12. 2019, schůzka s Ing. Radkem Malinou, MALINA – Safety s.r.o.
Pan Malina mě požádal o schůzku, navazující na naše dřívější opakovaná jednání i veřejnou diskuzi o demolici schlaraffistického zámečku Neysseburg. Hlavními body schůzky bylo shrnutí pohledů na poslední fázi příběhu objektu, který byl završen nedávnou demolicí a představení rozpracovaného návrhu rozvoje areálu.
Stručné shrnutí dřívějších jednání
Poprvé jsme se s panem Malinou střetli nad tématem schlaraffistického zámečku Neysseburg dne 27. 1. 2014, v rámci přednášky a diskuze, kterou uspořádal náš spolek PLAC, na podporu záchrany objektu.
Další osobní jednání s panem Malinou jsem vedl v roli náměstka primátora pro rozvoj města od listopadu 2018 do března 2019. V rámci těchto jednání jsme bohužel nenašli konsenzuální řešení, které by mělo podporu jak vedení města, tak vlastníků objektu.
Paralelně s těmito jednáními probíhalo obnovené řízení k povolení demolice objektu a město využilo svého práva na odvolání. Tehdejší primátor Milan Kroupa navštívil tehdejšího ministra kultury Antonína Staňka s opětovnou žádostí zapsání objektu na seznam nemovitých kulturních památek. Tyto úřední kroky samosprávy utnuly přímý dialog s vlastníkem.
Shrnutí pohledů na to, co se stalo a vyhodnocení současné situace
S panem Malinou jsme se shodli, že se na hodnocení příběhu objektu a jeho demolice neshodneme. Demolici objektu považuji z kulturně-historického pohledu za nevratnou ztrátu. Přesto jsem za sebe deklaroval konstruktivní přístup při řešení budoucí zástavby uvolněného prostoru a navazujících ploch areálu firmy MALINA – Safety s.r.o. Jedná se o důležité rozvojové území v centru města a je nejen v zájmu vlastníků, ale i města, aby stavební investice směřované do tohoto území posilovaly jeho urbanistický potenciál a architektonickou kvalitu.
Představení rozpracovaného návrhu rozvoje a další postup
Pan Malina mi představil rozpracovaný návrh zástavby celého areálu. V rámci možností stávajících budov, doplňují navrhované objekty tvar bloku. V základním hmotovém principu je návrh blízký úvahám, které jsme s panem Malinou diskutovali již v rámci řešení s možností zachování zámečku. Doporučil jsem panu Malinovi, aby návrh představil městskému architektovi, který by formuloval komentáře a doporučení za samosprávu. Tato doporučení by se měla týkat vztahu objektu k veřejnému prostoru, pozice uliční čáry, vstupů a vjezdů, hmotového i kompozičního řešení apod. Pan Malina mě ujistil, že setkání městského architekta s projektantem předpokládá po dokončení první fáze studie stavby. Dále mě informoval, že tento celý záměr již prezentoval také současnému primátorovi, panu Jiřímu Čeřovskému. V návaznosti na doporučení týkající se uliční čáry a dohodu o podobě a správě přilehlých ploch, bude řešen případný prodej některých částí navazujících městských pozemků. Shodli jsme se, že dohoda o těchto majetkoprávních operacích bude kromě standardních procesních kroků vázaná právě na shodu o podobě objektu a jeho okolí.

Jakub Chuchlík

přijaté výhody:
hovězí vývar, rizoto, káva
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jakub Chuchlík
ostatní účastníci:
Radek Malina
Jan Polak
publikováno: 12. 12. 2019 18:11 permalink

Dne 29.11.2019 jsme se sešli v Pixelu s pány Svobodou a Zahradníkem a sdělili si svá stanoviska k politické situaci v Jablonci.

naši účastníci:
Jan Polák, Jaroslav Šída
ostatní účastníci:
Miloš Zahradník, Pavel Svoboda
Jan Polak
publikováno: 29. 11. 2019 20:53 permalink
17. 9. 2019

12.9.2019 jsme se sešli se zástupci ODS.

Vidíme 2 roviny, které je třeba řešit. Vedení města v současné chvíli, kdy není domluvena nová koalice a domluvení nové koalice.

Pro vedení města v tuto chvíli vidíme jako nezbytné, aby odstoupil, nebo byl odvolán Milan Kroupa z pozice primátora. Věcným důvodem je mimo jiné především potřeba jednání s Libercem a DPMLJ o projektu rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati. Vzhledem k tomu, že jak klub Pirátů, tak klub SPJ a ODS deklarovali, že Milana Kroupu, který jednal ve střetu zájmů a nemá tudíž důvěru, již na pozici primátora nepodrží, je logické a správné, aby jednání o tomto projektu vedl někdo jiný.

Pro případné domluvení koalice s ODS je kromě jednání o personálním obsazení pozic primátora a jednotlivých náměstků a radních nutné domluvit se na některých principiálních věcech a několika konkrétních kauzách, které bychom v případě dohody řešili společně.
- narovnání s Grepou a souvislosti vzniku stavu MKDS, v jakém se nachází nyní. Rozpory mezi zadávací dokumentací a skutečným stavem
- rekonstrukce a prodloužení tramvajové trati a stavba dopravního terminálu
- strategie pro budoucnost MHD v Jablonci
- ponechání nemocnice v režimu příspěvkové organizace
- schválení investičního plánu pro roky 2018 - 2022 vytvořeného náměstkem Chuchlíkem
- dotažení kontroly městských společností (dotáhnout audity tam, kde je na základě prozatímních poznatků chystáme)
...a další

Zástupci ODS chtějí vědět, zda jednáme pouze za Piráty, nebo za blok Pirátů s SPJ a jaká jména navrhujeme. Oni nabízejí p.Čeřovského na primátora a p.Roubíčka na ekonomického náměstka. Naši nominanti jsou Jakub Chuchlík na rozvoj a Štěpán Matek na ekonomiku.

Zásadní průlom tedy nepřišel, nicméně jednání bylo vedeno věcně a konstruktivně a pokud ODS přistoupí na takovýto formát jednání a na to, že nestihneme takto vyjednat koalici do zářijového zasedání zastupitelstva, můžeme v nich pokračovat.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
voda, káva
naši účastníci:
Jan Polak, Jakub Chuchlík, Vladimír Opatrný
ostatní účastníci:
Jiří Čeřovský, Miloš Vele, Boris Pospíšil
Jan Polak
publikováno: 17. 9. 2019 14:36 permalink
17. 9. 2019

Dne 5.9.2019 jsme se sešli se zástupci ANO.

Ano nabízí Davida Mánka na primátora, Stanislava Říhu na odbor humanitní, případně Milana Kouřila na odbor ekonomiky a majetku.

Jakub Chuchlík nadhodil možnosti přesunů některých kompetencí jednotlivých oddělení mezi odbory tak, abychom mohli fungovat pouze se 2 náměstky.

Jitka Baláková vyjádřila podporu Milanu Kroupovi v jeho kauze střetu zájmů.

Příští týden případně dohodneme další schůzku.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak, Jakub Chuchlík, Vladimír Opatrný
ostatní účastníci:
Michaela Tejmlová (SPJ), Jitka Baláková, Stanislav Říha, Jan Zeman (všichni ANO)
Jan Polak
publikováno: 17. 9. 2019 9:53 permalink
28. 8. 2019

ve středu 28.8.2019 jsme se potkali se zástupci ANO, abychom dále jednali o situaci po rozpadu koalice v JBC.

Přednesl jsem podmínky, za kterých je pro nás možné dále jednat o koalici:
1) primátor Kroupa nebude ve vedení města
2) kluby Pirátů a SPJ získají většinu v radě města
3) kluby Pirátů a SPJ získají náměstka na resort ekonomiky a správy majetku a na resort pro rozvoj města, kterým zůstane Jakub Chuchlík

Při akceptování těchto podmínek budeme dál jednat o programových prioritách a postojích k různým aktuálním jabloneckým tématům jako jsou například doprava, odpadové hospodářtví a fungování městských společností... Na základě těchto jednání pak dohodneme personální obsazení exekutivních funkcí, kdy náměstci i primátor budou garanty domluvených postupů/priorit

ANO má zájem o tomto dále jednat. Jejich podmínkou je obsazení funkce primátora náměstka pro odbor humanitní.

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polak
ostatní účastníci:
Stanisav Říha, David Mánek
Jan Polak
publikováno: 4. 9. 2019 9:16 permalink

- první schůzka v tomto formátu po rozpadu koalice

- shrnuli jsme náš pohled na fungování koalice: dokázali jsme spolupracovat, udělali jsme mnoho věcí, které jsme udělat chtěli, mnoho projektů například právě v resortu pro investice je v tuto chvíli připravených ke spuštění. Jsme spokojeni s dosavadní prací náměstka pro ekonomiku a majetek Štěpána Matka i uvolněného radního pro územní plánování a strategický plán města Petra Klápště. I práce náměstka pro odbor humanitní je údajně odváděna dobře. Milanu Kroupovi se nepodařilo dostát svému slibu a vyřešit svůj střet zájmů. V tomto střetu dokonce konal a podal do zastupitelstva (přes námi předem avizovaný nesouhlas) 2xnávrh na finanční vypořádání města s jeho firmou Grepa. Změnu si teda žádá především obsazení funkce primátora. Proto jsme navrhli následující možnou sestavu koalice: Jakub Chuchlík - primátor, Štěpán Matek - ekonomika a majetek, Petr Klápště - rozvoj, David Mánek - odbor humanitní

- zástupci ANO odmítají návrat Štěpána Matka a Petra Klápště na uvolněné funkce. Vlastní návrh údajně připraven nemají. Nakonec si na svoje varianty vzpomenou a uvádějí jako jejich možné kandidáty na primátora Milana Kroupu, případně Davida Mánka.

- po kratší diskuzi jsme se shodli na tom, že návrhy jsme si řekli a teď o nich půjdeme přemýšlet. Do konce tohoto týdne bychom se měli znovu sejít.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída
ostatní účastníci:
Štěpán Matek, Petr Klápště, Michaela Tejmlová - SPJ, Michael Vraný - NB a Milan Kroupa, David Mánek, Stanislav Říha a Jana Pastuchová - ANO
Jan Polak
publikováno: 26. 8. 2019 23:39 permalink
25. 8. 2019

20.8. jsme se od 18 hodin sešli s ODS, která nás pozvala k jednání:

- ODS již jedná s ANO a ptá se, za jakých podmínek, bychom mohli spolupracovat
- my si dokážeme představit další jednání, pokud bychom měli jako blok Piráti+SPJ alespoň 5 míst v 9 členné radě města
- stojíme o Jakuba Chuchlíka na pozici náměstka pro rozvoj a investice města a Štěpána Matka na pozici náměstka pro ekonomiku a majetek města
- kandidát na primátora Čeřovský za ODS by pro nás byl akceptovatelný
- Miloš Vele neusiluje o žádné exekutivní funkce

přijaté výhody:
voda
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída
ostatní účastníci:
Jiří Čeřovský, Miloš Vele
Jan Polak
publikováno: 25. 8. 2019 12:02 permalink

15.8.2019 proběhlo v Jablonci zastupitelstvo, na kterém byli odvoláni 2 naši kolegové z SPJ - Společně pro Jablonec, čímž se de facto rozpadla koalice.

16.8.2019 jsme se sešli společně se zastupiteli SPJ a domluvili se na dalším postupu:
- pirátští zastupitelé neodstoupí z funkcí, náměstek Chuchlík dohlédne na audit kamerového systému, jež dostal úkolem od zastupitelstva
- budeme vystupovat jako jeden blok, který má 9 členů ve 30ti členném zastupitelstvu
- vzhledem k tomu, že koalice se rozpadla jenom proto, že jsme zabránili primátorovi Kroupovi využít svého postavení k protlačení sporného bodu o finančním narovnání města s jeho firmou (nesouhlasíme s tím), pokládáme za správné nadále usilovat o podíl na vedení města (tzn. o to být součástí koalice) a realizaci našeho programu

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Jan Polák, Jakub Chuchlík, Jaroslav Šída, Vladimír Opatrný
ostatní účastníci:
Štěpán Matek, Petr Klápště, Michaela Tejmlová
Jan Polak
publikováno: 25. 8. 2019 11:54 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz