31. 1. 2018

Dne 30.1.2018 jsem se sešel se zástupci SMSCR na poli Výboru (VVSRR)

JUDr. Stanislav Polčák (STAN) Předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec

Petr Halada je předsedou pracovní skupiny pro strategický rozvoj, jedné z šesti pracovních skupin, z kterých se celé SMS skládá.

-> O schůzku žádal Petr Halada dopisem - v záhlaví dopisu je Stanislav Polčák jako předseda.

---

SMS představili agendu vlastní pracovní skupiny pro strategický rozvoj SMS tedy moderní veřejná správa a inovace v ní.

Připravují Vizi rozvoje obcí do roku 2030 (možné scénáře rozvoje venkova a adaptace při zachování udržitelného rozvoje).

Pěkná vize v souladu s Piráty: Decentralizace, digitalizace, návrat na lokální úroveň, místní zdroje, místní hospodářství a podnikání, posílení sociálních služeb, zpřístupnění informací, open data.

Chytrý venkov v roce 2030 - Hlavní výzva - vytvoření infrastruktury (optické sítě, wifi) v horizontu dalších 5 let.

Vize: venkov vybavený tak, aby uspokojování základních potřeb nebylo namáhavější než ve městě, současně přinášel veškeré vyžití (sociální kontakty, volný čas…). Digitalizace všech oblastí života: úřady, decentralizace a sdílení, nové modely dodávek např. energií či v dopravě, oblasti vzdělání, zdravotní a sociální služby. Občané dostávají služby, jejichž zdroj nemusí být nutně fyzicky přítomen v obci.

Zde krátký abstrakt - nebylo projednáno v detailu
10 oblastí rozvoje:

1. Energetika / energeticky soběstačná obec z 60-80 % - dodávky elektřiny a tepla, komunální energetická soustava vybudovaná dle konkrétních podmínek, dostupnosti, zdrojích, zateplení budov… pasivní budovy… rozvoj komunální energetiky, pracovní příležitosti, nezávislost na velkých dodavatelích, velká míra autonomie. Novinkou autonomní mobility a elektromobilita

2. Voda / zásobování z místních zdrojů, nakládání s odpady v místě, kde vznikají. Obce nebo svazky obcí - zásobování vodou a zadržování vody v krajině. Zadržování dešťové vody na pozemcích, čištění odpadních vod individuálně nebo pro menší počet budov. Současné způsoby čištění, technické parametry, cena - do budoucna nedostupné. Nakládání s odpadními vodami řešit jako službu obyvatelstvu (podobně jako svoz odpadu)

3. Odpady / nakládání s komunálním odpadem a bioodpadem - tak, aby bylo součástí energetiky - moderní kogenerační technologie

4. Územní plánování / jasný koncept rozvoje obce, místo ke spokojenému žití, plní své funkce, nabízí služby. Obec žije nejen s příjezdem rekreantů…

5. Vzdělání / svazkové školy, e-learning, internetové platformy vzdělání. Obsahová změna, nové způsoby výuky, práce s informacemi

6. Zdravotnictví / telemedicína - lékař není přítomen fyzicky, ale je vždy dostupný, např. přes skype. Např. laboratorní vyšetření - ne docházka na středisko, sběr přes sociání službu.

7. Podnikání / místní podnikání. Místo velkých výrobních podniků pracovní místa v sociálních službách

8. Doprava a zásobování / opravené komunikace - to platí stále. Předpokladem rozvoje není rozšiřování stávajících řešení, ale hledání nových řešení… Co bude jinak? Dodávky místo do obchodů, dovážka z e-shopů, menší věci - drony, rozšiřování autonomní mobility - auta bez řidičů

9. Veřejná správa / zapojení občanů do správy obce, zpřístupnění dat a informací, open data, transparentnost, dostupnost úřadů elektronicky, princip subsidiarity

10. Společenský, kulturní a sportovní život / reálný, ne digitalizovaný, (možná jako jediný) dotačně podporovaný

Z toho vyplývají dílčí kroky, které je třeba rozpracovat. Na stekání jsme prošli nejklíčovější deliverables v konkrétních otázkách.

Přislíbil jsem rámcovou spolupráci dle gescí našich poslanců v souladu s našimi prioritami, kterou probereme na klubu.

Ivan Bartoš
publikováno: 31. 1. 2018 14:11 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz