Probíraná témata:
- podpora družstevní výstavby,
- legislativa pro bytová družstva,
- implementace EED

Podle v dubnu 2021 odsouhlasené Nové koncepce bydlení 2021+ je v návrhové části věnované podpoře bytového družstevnictví konstatováno, že družstevní bydlení není využíváno jako alternativa vlastnického bydlení v takové míře, jak tomu bylo v minulé době, ale ani v obdobné míře, jak je tomu v jiných zemích Evropy. Rovněž jsou zde definovány legislativní překážky bránící vyššímu využívání této formy bydlení. MMR je v této části určeno jako gestor pro:
- nastavení investiční podpory výstavby družstevního bydlení
- zkvalitnění informační podpory bytového družstevnictví se státní podporou
- zpracování doporučujících metodických dokumentů upravujících založení a následnou činnost bytového družstva.

Pokud jde o zlepšení legislativního prostředí, je MMR gestorem iniciace jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti a Družstevními svazy o případných úpravách v oblasti bytových družstev.

SČMBD je připraven spolupracovat s MMR na plnění zadaných úkolů a nabízí pomoc odborného aparátu svazu v oblasti řešení aktuálních problémů družstevního bydlení.

Konkrétní okruhy k jednání:
1. Vyjádřit morální i faktickou podporu státu družstevní bytové výstavbě a umožnit podporu družstevní výstavby ze strany obcí (podpora finanční, poskytnutí pozemků, odpočet úroků z úvěrů apod.), a to nejen pro nově vznikající BD, ale i pro BD stávající. V případě výstavby se „státní“ podporou nastavit podmínky tak, aby se jedna osoba takové výstavby nemohla účastnit opakovaně, tzn. účast za účelem řešení bytové potřeby jedince, ne investiční účel.

2. Přijmout změny legislativy zaručující finanční stabilitu BD. Problém se týká zejména předlužených členů a problematického vymáhání pohledávek. BD nemá přednostní právo při uspokojování pohledávek v exekučním insolvenčním ani v dědickém řízení, problémy nastávají zejména v případech, kdy má dlužník více věřitelů. Na finanční stabilitě BD jsou přitom ostatní členové závislí svým bydlením.

3. Přijmout změny legislativy zaručující spravedlivé vypořádání při ukončení členství v BD – v současné době je způsob vypořádání stanoven judikatorně způsobem, který není pro BD vyvážený ani spravedlivý. Nejčastějším důvodem skončení členství je neplnění finančních povinností člena BD. Souvisí významně s bodem 2.
4. Implementace EED – novelizace zákona č. 67/2013 Sb., o službách.

K avizované novele, jejíž schválení je nezbytné pro dokončení procesu implementace EED do naší legislativy, svaz opakovaně předkládal připomínky, většina z nich nebyla akceptována. V návrhu ustanovení § 8a odst. (5) zákona opakovaně navrhujeme drobnou úpravu, bez které dle našeho názoru není možné v praxi správců bytových domů požadavky zákona naplnit. Cílem je odstranit povinnost poskytovatele služeb každý měsíc prokazatelně informovat příjemce služeb o možnosti dálkového přístupu k informacím o spotřebě. Jsme tohoto názoru, že příjemce služeb stačí prokazatelně informovat pouze jednou, tj. v okamžiku spuštění této služby nebo v okamžiku, kdy se dotčená osoba nastěhováním do bytu stává příjemcem služeb a poskytovatel služeb ji v této souvislosti přiděluje unikátní přístupová data do systému. Neznáme jinou oblast legislativy, kde by tato „nesmyslná“ a opakovaná povinnost byla jakémukoliv subjektu nařizována.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Ivan Bartoš
ostatní účastníci:
Jan Vysloužil (Svaz českých a moravských bytových družstev) , Martin Hanák (Svaz českých a moravských bytových družstev) , Kateřina Horáková (Svaz českých a moravských bytových družstev)
Ivan Bartoš
publikováno: 27. 8. 2022 3:56 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz