1) Komunikace - z pohledu zástupců Penty bylo navázat komunikaci a vyzvali nás, abychom případně problémy, kritiku a dotazy směřovali přímo k nim, abychom předešli tomu, že budeme medializovat něco, co není pravda. Zmínili, že jsou otevření kritice. Zároveň upozornili na to, že se snaží projekty participovat. Jako příklad uvedli Nuselský Pivovar, což by jeden z prvních projektů, kde používali participaci.
- Jiří Hoskovec se ohradil proti komunikačnímu standardu, když jsou ze strany Penty zasílány předžalobní výzvy zastupitelům. Penta se ohradila, že předžalobní výzva byla posílána pouze tam, kde se zastupitel dopouštěl ji poškozující lži a toto tvrzení dokládala dopisem, jímž měl údajně zastupitel svůj omyl přiznat.

2) Dračky - Ptali jsme se na okolnosti čerpání slevy z důvodu restitucí, které jsou nyní předmětem vyšetřování. Dle tvrzení Penty se:
- den před uzavřením nabídek objevil restituční nárok
- Tehdy se objevila možnost restituční nárok vyřešit
- Dohoda byla, že pokud se restituční nárok podaří vyřešit, o to se sníží cena. Čili Penta zaplatila restituentům a sleva byla o tuto částku
- Zástupci Penty nabídli Jiřímu Hoskovcovi, že mu umožní nahlédnout do dokumentů, které mají výše uvedené dokládat. Výše uvedená tvrzení totiž nekorelují se stavem věcí popsaným v TO a byla Jiřím Hoskovcem rozporována.

3) Masaryčka - ptali jsme se, jak Penta přišla k pozemkům v okolí Masarykova nádraží
- ČD udělali tendr, vyhrálo koncorcium společností (ING, Morávka, SUDOP)
- V roce 2010 ING vystouilo z konsorcia a zbylí partneři nebyli schopní projekt vést a Penta koupila podíl v těchto společnostech a tím se dostala k těmto smlouvám.
- Všechny detaily kupních smluv byly do médií , dle tvrzení Marka Dospivy, vysvětleny
- V roce 2013 se ustoupilo na 25 metrů, SŽDC dostalo 7. a 8. kolej. Z toho vyšla změna ÚP. Pak tedy Praha souhlasila s využitím koeficientu.

4) Špitálka - Marek Dospiva se ptal, v jakém stavu je soutěž
- Viktor mu vysvětlil, že dle jeho názoru je soutěž zrušena. Jen to musí formálně ještě potvrdit komise RHMP.
- Není pravděpodobné, že by se našly hlasy, které by vyhlásili jako vítěze Marka Dospivu
- Existuje dohoda s místními, že na Špitálce bude zachovaná louka
- Výbor pro územní rozvoj potvrdila, že na Špitálce by měl být změněný územní plán na zeleň s rezervou pro školku

5) Sídlo Penty - Ptali jsme se, proč má Penta sídlo v daňových rájích
- Penta sídlí v daňových rájích z důvodu daňové optimalizace dividend. Ostatní činnost a aktivita se daní v zemích, kde Penta působí (tedy zejména v ČR)
- Ondřej Chrást vyzval Dospivu, aby sídlo společnosti přenesl do ČR.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Viktor Mahrik, Tomáš Murňák, Jan Lipavský, Jiří Hoskovec, Ondřej Chrást, Jana Kabelová
ostatní účastníci:
Petr Palička, Marek Dospiva a Rudolf Vacek
Viktor Mahrik
upraveno: 15. 3. 2020 23:16
publikováno: 15. 3. 2020 23:15 permalink

Dnes jsem měla schůzku na základě podnětu tajemníka úřadu s náměstkyní SZM Opava a doc. Šopákem ve věci žádosti o finanční podporu na vydání sborníku jako součásti konference k 150. výročí prvního vydání Opavského týdenníku. Dle vyjádření účastníků jednání za SZM je to velké slezské téma.Navíc o školství, které je tématem letošní Bezručovy Opavy (září 2020), se psalo právě v tomto vydání. SZM má zájem uspořádat konferenci a tvrdí, že na vydání sborníku už nemají finance, rádi by konferenci zařadili i do programu Bezručovy Opavy (ten je již však naplánován dramaturgem kulturních akcí Mgr. Rotreklem). V minulých obdobích bylo del jejich vyjádření na základě dohody s primátory realizováno vydávání obdobných sborníků, mám kulturu v gesci, proto se obracejí na mě. Obecně bych s podporou hodnotných aktivit připomínajících historii našeho města problém neměla, nicméně jsem upozornila na skutečnost, že finanční prostředky na kulturní granty pro rok 2020 již byly schváleny a přerozděleny. Navíc v pravidlech nového dotačního systému pro rok 2020 je uvedeno, že pokud je žádost o neinvestiční dotaci charakteru, který vypsané dotační okruhy na rok 2020 obsahovaly, taková žádost má naději na podporu minimální. Na můj dotaz, zda-li žádali v rámci grantu- ANO, na jiné aktivity, leč neuspěli, takže ponětí o dotačních pravidlech na rok 2020 lze předpokládat.Dále jsem je seznámila s procesem zúřadování žádostí o neinvestiční dotace v podmínkách SM Opava. Doporučila jsem jim možný postup a upozornila na nutnost takovéto záležitosti plánovat dostatečně dopředu tak, aby mohly být hodnoceny v rámci řádného dotačního řízení. Upozornila jsem rovněž na potřebu vícezdrojového financování a podporu partnerství takovýchto počinů, např. Slezské zemské muzeum+ statutární město Opava + např. Matice Slezská, či Slezská univerzita v Opavě. Takto postavené projekty mohou mít vyšší prioritu a lepší možnost finanční i nefinanční podpory ze strany města. O průkaznosti dopadu projektu, např. ve prospěch rozvoje občanské společnosti atp. nemluvě.

přijaté výhody:
Publikace Pavla Šopáka z roku 2017 s názvem Tvořit město (Opava a Moravská Ostrava 1850-1950: architektura a urbanismus)
poskytnuté výhody:
sklenice vody, káva,
naši účastníci:
Hana Brnakova
ostatní účastníci:
Mgr. Kamila Poláková,Doc. PhDr. Pavel Šopák, Ph.D. (oba SZM v Opavě), JUDr.Tomáš Elis ( tajemník úřadu)
Hana Brnakova
publikováno: 12. 3. 2020 20:25 permalink
10. 3. 2020

Probírali jsem se zástupci White Star Real Estate s.r.o obsazenost jejich garáží. Kapacity jejich kanceláří již nedostačují a lidé parkují v okolních ulicích.
Probírali jsem možnosti budoucí zkapacitňování parkovišt na MČ 11 a případné spolupráce

přijaté výhody:
kafe
poskytnuté výhody:
zaslání veřejně přístupných materiálů ohledně změn ÚZ
naši účastníci:
Martin Duska
ostatní účastníci:
Marcel Martančík, Vojtěch Šváb - White Star Real Estate s.r.o
Martin Duska
publikováno: 12. 3. 2020 13:31 permalink

včera v 18h jsme se potkali se zástupci ODS, probírali jsme možnou spolupráci po krajských volbách.

přijaté výhody:
nic
poskytnuté výhody:
nic
naši účastníci:
Robert Cuma, Lukáš Dubec, Tomáš Koláčný, Ondřej Kotas
ostatní účastníci:
Robert Kerndl, Markéta Vaňková
Robert Cuma
publikováno: 12. 3. 2020 11:07 permalink

prezentace kandidátky do Senátu

naši účastníci:
Adéla Šípová
ostatní účastníci:
členové Strany Zelených
Adéla Šípová
publikováno: 11. 3. 2020 16:39 permalink

prezentace kandidátky do Senátu

naši účastníci:
Adéla Šípová
ostatní účastníci:
Václav Láska
Adéla Šípová
publikováno: 11. 3. 2020 16:37 permalink

Včera jsem měl schůzku s Ing. Danielou Huťkovou z TK Precheza Přerov o.s. Paní Huťková mne seznámila s činností tenisového klubu a se záměrem vybudování zázemí ( tribuna, šatny aj ) již stávající tenisové haly.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
žádné
naši účastníci:
pavel ondruj
pavel ondruj
publikováno: 11. 3. 2020 13:33 permalink

Na naší schůzce jsme se bavili o nových přístupech k volebnímu systému, o umělé inteligenci a strojovém učení.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Robert Suhada (Amp X)
Lukáš Bartík
publikováno: 11. 3. 2020 13:21 permalink

S paní Karlou Zbořilovou ( Svaz tělesně postižených) a Jakubem Nepejchalem (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením) jsme se bavili o situaci invalidních důchodců. Probírali jsme nedostatky současného legislativního zakotvení invalidních důchodů a dopady, které mají na život našich handicapovaných spoluobčanů.

přijaté výhody:
žádné
poskytnuté výhody:
občerstvení
naši účastníci:
František Navrkal, Lukáš Bartík
ostatní účastníci:
Karla Zbořilová, Jakub Nepejchal
Lukáš Bartík
publikováno: 11. 3. 2020 12:47 permalink

V poslanecké kanceláři ve Francouzské jsem se setkala s dr. L. Prudkým, vyučujícím na FHS UK, který se jako sociolog dlouhodobě věnuje problematice ohrožení ztrátou bydlení. Dle jeho slov je v ČR ohroženo ztrátou bydlení až 1.5mil obyvatel.
V r. 2009 zpracoval analýzu Kudy ke dnu, vycházející z počtu 4600 kazuistik lidí, kteří ztratili bydlení. Shrnuje výsledky výzkumu klientů Naděje, o. s., středisko Praha, Bolzanova, tedy velmi konkrétní příběhy - ale zkoumatelné ve velkém počtu a proto zobecnitelné.
Hovořili jsme i o projektu TAČR: Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě (https://ceses.cuni.cz/CESES-477.html)
Jedním z výstupů má být konsenzuální konference, o níž jsme také hovořili.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Libor Prudký
Olga Richterova
publikováno: 9. 3. 2020 18:25 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz