Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
139
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Na základě domluvy s L. Kantorem, senátorem a předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jsem se účastnila schůzky k práci Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Ta sdružuje 775 členů, cca 40 psychologů je v sekci NRP.

Zástupkyně sekce prezentovaly její činnost, včetně průzkumu z pěti krajů k fungování přechodné pěstounské péče, a shrnuly svá doporučení.

Hlavně jsme se shodli na nutné podpoře dlouhodobých pěstounů a zkrácení lhůt na straně úřadů a soudů, které leckdy nereflektují, jak rychle dětem běží čas.

Stejně tak je třeba co nejvíc využívat možnosti předadopční péče a minimalizovat přecházení dětí mezi pečujícími osobami.

Možným výstupem může být seminář k praktické podpoře dlouhodobých pěstounů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Natalie Jeníčková, Simona Kovářová, Lumír Kantor
Olga Richterova
publikováno: 15. 8. 2019 19:10 permalink

Dávám to sem spíš pro info, ku snadnému šíření:

Jako členka Pracovní skupiny pro porodnictví Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jsem se 2.8.2019 ve své poslanecké kanceláři na Francouzské 108 sešla s Terezou, která pracuje jako asistentka Evy Horákové, a zavolaly jsme si s Markétou Pavlíkovou, která provozuje web biostatisticka.cz a taky je členka Pracovní skupiny pro porodnictví Rady vlády, a hlavně je expertka na českou situaci v oblasti těhotenství a porodu a úzce s ní v těchto věcech spolupracuju.

Shrnuly jsme si existenci Programového stanoviska Pirátů k problematice porodnictví (autoři: OR + ZH) z r. 2017, kde se mj. říká „Chceme proto jasná pravidla pro registraci porodních asistentek a takový systém samosprávných pojišťoven, který umožní vyjít vstříc individuální poptávce a hradit péči poskytovanou kvalifikovanými porodní asistentkami.“ (https://www.piratskelisty.cz/clanek-1732-programove-stanovisko-piratu-k-problematice-porodnictvi?do=komentuj)

a probraly jsme možnosti dané novým zápisem z Pracovní skupiny, veřejně dostupným zde: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/pracovni_skupina_k_porodnictvi/pracovni-skupina-k-porodnictvi-pri-rade-vlady-pro-rovnost-zen-a-muzu-zahajila-svou-cinnost--127757/

Hlavní cíl bylo dát příslušné paní radní a dalším info o možnostech magistrátu okolo případného porodního domu (jsou celkem dost omezené). Předá Tereza.

naši účastníci:
Olga Richterova, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Markéta Pavlíková (po telefonu)
Olga Richterova
publikováno: 3. 8. 2019 9:22 permalink

Na mou žádost proběhla v mé poslanecké kanceláři na Francouzské schůzka s panem docentem, který se profesně věnuje sociální práci, OSPODům, a vede řadu studentů, včetně doktorandů.

Více na stránkách katedry: https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/okatedre/lide/matousek-oldrich-doc-phdr/

Z probraných témat:
1) Jak by mělo vypadat vzdělávání sociálních pracovníků pro praxi? (Asociace vzdělavatelů sdružuje všechny příslušné VŠ)
2) Proběhlo vyhodnocení změn v hmotné nouzi od r. 2013? (měla by být pružná, soc. šetření by nemělo trvat 30 dní apod.)
3) V r. 2017 byla vyřazena možnost uzavírat dohody o provedení práce pro uchazeče o zaměstnání - je opět těžší dostat je postupně do práce (plný úvazek najednou je málokdy vhodný)
4) Soc.-zdrav. spolupráce potřeba zejm. u ohrožených matek: informace v ordinacích gynekologů/porodnicích!
5) Výzkum potřeb mezi bezdomovci (student pana docenta) - je třeba diferencovat služby dle věkových kategorií, hodily by se mokré azyl. domy a hlavně ne velkokapacitní zařízení
6) OSPODy - zhruba 2tis pracovnic a pracovníků - jak se daří případové konference? Jaké studie má VÚPS? Jak se vyhodnocuje míra ohroženosti dítěte?
7) Když cochemská praxe, nemusí OSPOD dělat místní šetření u rozvodu - má tak o polovinu víc času na rodičovský plán

Nápad: navrhnout Markétu Novákovou za cochem.cz na vyznamenání za propagaci / nastartování změny?

8) dobrá praxe salesiánů v Pardubicích: dlouhodobé doprovázení dětí z DD /podobné hostitel. péči
9) velké (nerozptýlené, komunitně nevedené) ústavy vždy spějí k nadřazení instituce nad jedincem (žádám o odkaz na odborné studie)
10) příště se sejdeme nad profesiogramy sociálních pracovníků

naši účastníci:
Olga Richterova, Soňa Pohanková
ostatní účastníci:
Oldřich Matoušek, 2 studenti doktorského cyklu
Olga Richterova
publikováno: 14. 7. 2019 12:24 permalink
8. 7. 2019

Na mou žádost jsem se 8.7.2019 setkala v PSP s bývalým prvním ministerským náměstkem R. Baxou k tématu digitalizace státní správy, zejména ve vztahu k sociální oblasti. Diskutovali jsme význam Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí i IT systémů. Zajímalo mě i řešení aplikační podpory Lékařské posudkové služby v minulosti projednané Radou vlády pro informační společnost, neboť současná situace LPS je kritická, LPS má velký skluz ve vyřizování žádostí a elektronizace jejích procesů by řízení zefektnila a zrychlila.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Robert Baxa
Olga Richterova
publikováno: 8. 7. 2019 17:45 permalink

Alternativy péče o seniory. Máme jen cca 36 tis lůžek v domovech pro seniory, ale desetitisíce neuspokojených žádostí. Řada lidí v terénu zůstává bez pomoci.

Schůzka v poslanecké kanceláři na Francouzské k tématu asistentů sociálních péče (ASP), neregistrovaných sociálních služeb (které si tudíž nenárokují žádnou veřejnou podporu) a možného přínosu pro terén.

- APEOS se věnuje systémové podpoře ASP, řeší jejich vzdělávání, a celkově téma neformální péče o seniory.

Jde o možnost, na kterou finančně vystačí příspěvek na péči, nejsou třeba další dotace (u 3. a 4. stupně závislosti). Kontroly provádí soc. pracovníci ÚP, bez dohledu to tedy není.

Závěr: uspořádat seminář k zhodnocení přínosu již několik let zavedených ASP pro systém a zjistit, jaké metodické pokyny k této problematice vydává MPSV, potažmo OSSZ. Navázat na seminář o pečujících konaný 5.3.2019 v Senátu.

PS: velmi dobré je i možné pojetí ASP jako profesního uplatnění pro ty pečující, kterým například v předdůchodovém věku zemřel, o koho se roky starali.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Lukáš Stehno, Kristýna Hypšová
Olga Richterova
upraveno: 20. 6. 2019 19:10
publikováno: 20. 6. 2019 19:06 permalink

Hlavní téma schůzky v poslanecké kanceláři na Francouzské byla odlišnost pacientů - dětí od dospělých.

Např. ve škole kardiaci mají problém s přemírou hluku/zmatku, potřebují ideálně třídy s cca deseti dětmi.
Při posuzování pro příspěvek na péči by potřebovali posouzení dle zpráv odborných lékařů a zdravotního stavu. V medicíně se mnoho změnilo, jen specializované pracoviště může být odborným garantem. Pediatrie má svá specifika. Děti s vadou srdce jsou chronici. Jejich případné problémy jsou na léta.
To, že posouzení pro příspěvek na péči dnes rodinám často zvyšuje stres kvůli dlouhým odvolacím procesům, se týká i dětských onko pacientů, například.

Problém dlouhodobého ošetřovného je v podmínce 7 dní v nemocnici: u dětí je dobrá praxe co nejkratší hospitalizace, i u těch velmi vážně nemocných. Olga prověří možnost výjimky.
Potíž LPS někdy je i v ignorování odborných zpráv ošetřujících lékařů. Olga prověří, co by se s tím dalo dělat.
Otázka je, kolik (set) dětí se s těžkou srdeční vadou ročně narodí. Srdíčkáři zkusí zjistit.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Soňa Kodýdková, Jana Štychová, Alice Řezníčková, Gabriela Benáková
Olga Richterova
upraveno: 22. 6. 2019 10:11 historie úprav
publikováno: 20. 6. 2019 18:57 permalink

Na mou žádost jsme se s výkonnou ředitelkou SOS dětských vesniček sešly k problematice odborné podpory pěstounů (tzv. doprovázení), které se tato organizace věnuje už od roku 1970.

Témata:
- státní příspěvek na doprovázení jim kryje jen 15-20% nákladů: když chtějí doprovázení dělat kvalitně (psychoterapeut pravidelně a ne 1x za půl roku, jak je nárok ze zákona, apod.), a když mají rodiny s více dětmi, naprosto nevystačí
- důraz čím dál tím víc kladou na preventivní aktivity a práci s rodinami ohroženými odebráním dítěte - je klíčové dostat se k nim včas, ne 5 minut po dvanácté
- podpora je třeba pro celou pěstounskou rodinu, včetně vlastních dětí pěstouna a partnera - všichni tvoří rodinný systém. Dnes nárok nemají.
- důležité je mít nižší počet doprovázených rodin na jednoho soc. pracovníka, když mají více dětí a ty jsou často hlouběji traumatizované - často jich mají pouze 12 na jednoho
- kvalitě poskytovaných služeb doprov. organizací se věnuje Inspekce sociálně-právní ochrany dětí při Úřadu práce, chodí i do ZDVOPů, hloubkové 3denní kontroly znamenají i osobní rozhovory se všemi zaměstnanci a aktéry, včetně dětí; ideální by bylo zohledňovat také kvalitu a návaznost poskytovaného vzdělávání
- klíčové je zjistit, jaké jsou na MPSV agregované výstupy těchto inspekcí (od r. 2013) a jak jsou zohledněné v návrhu novely z. 359
- to, že je problém zletit ve ZDVOPu, když dále studujete, je pravda - ale je důležité podporu nastavit vyváženě, aby nemotivovala k odchodům z rodin
- u svěření do péče je velký nepoměr (0 podpora ze strany státu) - mohla by být alespoň úhrada potřeb dítěte
- hlavně jsou třeba specializovaní pěstouni - aby zvládli i děti s velkou zátěží (tam tedy třeba více doprovodných služeb), aby mohli přijmout i matky s dětmi (sdílená pěstounská péče), aby byla variabilita systému

Moc děkuju za čas i práci, kterou SOS dětské vesničky dělají.

naši účastníci:
Olga Richterova, Lenka Kozlová
ostatní účastníci:
Jindra Šalátová
Olga Richterova
upraveno: 20. 6. 2019 19:11
publikováno: 20. 6. 2019 18:43 permalink

Setkání v poslanecké kanceláři ve Francouzské s Mgr. Markem Hampelem.

• Od r. 2008 předseda představenstva Grémia majitelů lékáren ČR.
• od roku 2011 člen Rady poskytovatelů zdravotní léče při Ministerstvu zdravotnictví
• Od roku 2015 hlavní osoba - koordinátor segmentu poskytovatelů lékárenské péče při MZd ČR

Mluvili jsme o Novele zákona o léčivech, kdy mi představoval nový belgický model tzv. chráněného distribučního modelu: distributoři s povinností veřejné služby zajišťují lepší zásobování všech lékáren (ne jen řetězcových). Belgie je země srovnatelná svými parametry a obecnými podmínkami, pouze je třeba vzít v potaz, že zákon tam vstoupil v platnost teprve nedávno.

Grémium majitelů lékáren dlouhodobě kritizuje duopol velkých distributorů, který tu funguje, a který nezajišťuje, aby lék dostal pacient skrze všechny lékárny.

Německý model pak ukázal rizika kurýrních dodávek - zkrachovalo 5 tisíc lékáren, i navzdory tomu, že se jedná o vysoce regulovaný trh.

Poznámka závěrem: tzv. volný trh v oblasti léčiv nefunguje nikde v Evropě.

M. Hampel doporučuje přijetí PN Daniela Pawlase (PN 2818) v rámci hlasování o zákonu o léčivech (ST 302). Výbor zdravotní doporučil jeho přijetí.

Dále jsme se bavili i o 400 mil Kč alokovaných na Analytické komisi na VZP na léčebné konopí - není ale zřejmé, kdo s touto částkou přišel a na jakém podkladě se počítá s takto vysokým mandatorním výdajem.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Marek Hampel
Olga Richterova
upraveno: 3. 6. 2019 16:43
publikováno: 3. 6. 2019 16:41 permalink

L.V. je dětský psychiatr. Pracovala v Psychiatrické nemocnici Bohnice na dětském oddělení, následně na klinice INEP jako vedoucí lékařka pedopsychiatrické péče, momentálně má soukromou praxi v Praze.
Tématem byl aktuálně projednávaný návrh vrátit rodičům možnost řešit problémy svých dětí tak, že je předají diagnostickým ústavům. Podle názoru L.V. je problematika řešení výchovných problémů dětí mnohem komplikovanejší problém. Mnoho rodičů nevidí souvislost mezi výchovnými problémy svých dětí a fungováním celé rodiny. Problematické chování dětí je avšak důsledek nefunkčních rodin, a tak je potřeba k tomuto problému přistupovat a řešit tuto problematiku komplexně. Dg. ústavy hrají v systému pomoci značnou roli, ale L.V. vidí potřebu se zaměřit na prevenci vzniku výchovných problémů, zaměřit pozornost na to, jak řešit problémy už v počátku jejich vzniku, vytvořit pro rodiny možnost dlouhodobější péče a přistupovat k problematice jako k rodinnému (a tudíž také k celospolečenskému) problému.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Lucia Vašková, Lucie Nováková
Olga Richterova
upraveno: 24. 5. 2019 10:20 historie úprav
publikováno: 22. 5. 2019 21:53 permalink

Sešli jsme se dnes na půl hodiny k problematice nákladů na IT na MPSV, s fokusem na náplň plnění a dodávané činnosti plynoucí ze smlouvy SML/2018/00444 (PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 09/2018 K VÝZVĚ č. 9).

Jde o klíčovou agendu MPSV, na které stojí řada navázaných služeb, a má i značný rozpočtový dopad.

přijaté výhody:
0
poskytnuté výhody:
0
naši účastníci:
Olga Richterova, Lukáš Kolářík
ostatní účastníci:
Petr Plecháček
Olga Richterova
publikováno: 9. 5. 2019 15:10 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz