Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
148
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova

Popis zde, schůzka proběhla v poslanecké kanceláři na Francouzské 108:

http://blog.aktualne.cz/blogy/olga-richterova.php?itemid=35346

naši účastníci:
Olga Richterova, Martin Úlovec
ostatní účastníci:
Monika Mihaličková
Olga Richterova
upraveno: 3. 12. 2019 2:27 historie úprav
publikováno: 2. 12. 2019 17:07 permalink

Co jsou důležité body v rodinné politice, možnosti změny:
- částečné úvazky - aby se zaměstnavatelům vyplatily, nutno nikoli dotací, ale slevou např. ze sociálních odvodů. Úkol: spočítat, kolik by stálo např. zlevnění zaměstnávání osob pečujících o děti do 7 let
- velký problém! nemocnost dětí - jak umožnit při zaměstnání obou rodičů péči o nemocné děti?
- doplnit význam neformální péče v rodině (mj. i v koncepci rodinné politiky MPSV) a zrovnoprávnit s důstojností, kterou má práce zaměřená na výkon -> politika zaměstnanosti není všechno, nezapomínat na vztahy
- při možných změnách mateřské - rodičovské: nutno zajistit kvalitní péči o malé děti a ideálně prostupnost zaměstnávání a rodičovské jako v jiných zemích (Německo) - na částečný úvazek být zaměstnaná a na druhou část úvazku být na něčem jako rodičovské dovolené
- změny v zaměstnávání - revoluce 4.0 -zanikne řada pozic. Navíc: nelze zvyšovat nejprve zaměstnanost a až poté podstatněji rozšířit částečné úvazky
- upozornění na statistic. údaje týkající se zaměstnávání matek: u starších dětí jsou zaměstnané nadprůměrně! podprůměrné číslo je pouze u matek dětí do 2 let věku - Olga dostane tabulku
- nutnost spolupráce k implementaci směrnice work-life balance: Olga slíbila poslat svou dosavadní analýzu
- Olga dostane: tipy k víceletému financ. soc. služeb z Jihomor. kraje

Doporučení : Česká rodina v 21. století - VÚPS - V. Kuchařová, k přečtení!

naši účastníci:
Olga Richterova, Angelika Markowska
ostatní účastníci:
Marie Oujezdská, Ivana Horáková
Olga Richterova
publikováno: 18. 11. 2019 10:34 permalink

Krátká schůzka s B. Křižanovou v PSP o transformaci k.ú. se věnovala hlavně možné proměně kojeneckých ústavů na centra komplexního doprovázení pro děti se zdravotním znevýhodněním a jejich rodiny.

Návrh má svá pro i proti, o obojím jsme krátce mluvily. Cílem je nabídnout pomoc rodinám, které dnes nemohou najít odlehčovací (respitní péči) ani komplexní služby (jezdí po republice jednotlivě dle potřeb). Druhým cílem je najít řešení pro děti dnes umisťované ze sociálních důvodů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Barbora Křižanová
Olga Richterova
publikováno: 16. 10. 2019 15:42 permalink

Anna Krbcová jakožto tajemnice Asociace dítě a rodina (kde je členem např. Nadace J & T s Marií Oktábcovou, Středisko náhradní rodinné péče s V. Bubleovou, Nadace Sirius s Danou Lipovou,nebo SOS dětské vesničky s Jindrou Šalátovou a Amalthea s Davidem Svobodou) se se mnou sešla v poslanecké kanceláři na Francouzské k chystané novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Tématy tedy je podpora dlouhodobých pěstounů a data podkládající potřebu změn.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Anna Krbcová
Olga Richterova
upraveno: 12. 10. 2019 20:59 historie úprav
publikováno: 9. 10. 2019 16:15 permalink

Dana Lipová za Nadaci Sirius představila na schůzce v poslanecké kanceláři na Francouzské vizi možností transformace dětských center.

Hlavní důraz je na odlehčovací a komplexní služby pro rodiny dětí se zdravotním postižením, a na sociální rehabilitaci u těch rodin, kde jsou dnešní důvody umístění spíše sociální.

Mluvily jsme také o souvislostech celého zdravotně-sociálního pomezí (dnes např. pojišťovny v dětských centrech zdrav. úkony neproplácejí) a o možnostech včasné prevence, včetně edukace rizikových matek.

naši účastníci:
Olga Richterova, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Dana Lipová
Olga Richterova
upraveno: 12. 10. 2019 20:59 historie úprav
publikováno: 9. 10. 2019 16:09 permalink

Sešly jsme se v mé poslanecké kanceláři na Francouzské k tématu rodinných center - paní Dlouhá je ve Výkonné radě Unie center pro rodinu a komunitu (https://www.uniecenter.cz/), je z Klubu K2 na Praze 10.

Hlavní téma rozhovoru: Dotační titul Rodina - ten je určen i na podporu preventivních služeb, které zajišťují např. rodinná centra. Tento dotační titul je jediný, který financuje služby pro rodiny s dětmi 0 - 3 roky. Rodinná centra pokrývají, v podstatě jako jediná (toto chci prověřit), prevenci pro rodiny s dětmi 0 - 18 let včetně sendvičových rodin. Skvělé je, že vznikají zdola, velmi rychle reagují na potřeby komunit:
posilují rodičovské kompetence, podporují partnerské vztahy, komunitu, vytvářejí mezigenerační soudržnost, nabízejí služby péče o děti, volnočasové aktivity, sociální služby, služby pro pěstounské rodiny, služby sociálně právní ochrany dětí, nevýkonnostní služby (hudební a sportovní kroužky bez přijímacích řízení, závodů apod.), práce s dětmi s výchovně-vzdělávacími potížemi (ADHD atd. – doučování, FIE..), angažují k dobrovolnictví, zajišťují charitativní sbírky, organizují svépomocné skupiny (rodiče dětí s poruchou autistického spektra apod.), rekvalifikační kurzy, zaměstnávají ženy 50+, rodiče na RD, na částečné úvazky.

- Rodinných center (mateřských, komunitních) je odhadem 600 (MPSV nejspíš nemá kompletní přehled)
O podporu v rámci dotačního titulu žádá na MPSV přes 300 organizací. Síť pro rodinu (další střešní organizace) má 264 členů, z toho cca 50 žádá o dotaci. Unie center pro rodinu a komunitu má 60 členských center (50 žádá o dotaci).

Dodatečná informace z výboru pro sociální politiku 5.9.: MPSV ve svém rozpočtu bude mít na rok 2020 pouze 96,5 milionů na dotační titul Rodina, ale najde 23.5 mil. z rezerv a vypíše tedy výzvu na 120 mil.

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Regína Dlouhá
Olga Richterova
publikováno: 6. 9. 2019 6:43 permalink

Na mou žádost jsem se 2.8.2019 setkala ve Francouzské s bývalým prvním ministerským náměstkem R. Baxou k tématu rozvoje IT systémů, zejména ve vztahu k zdravotně-sociálnímu pomezí. Diskutovali jsme vedle významu Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí i IT systémů také vhodné řešení aplikační podpory Lékařské posudkové služby a případné reformy celého systému posuzování (invalidity) a přiznávání (příspěvku na péči), do větší hloubky, neboť se tímto tématem je nutné zabývat jako kritickým. Dotkli jsme se i tématu řešení formou sociálního pojištění, podobně jako tomu je v Rakousku či Německu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Robert Baxa
Olga Richterova
publikováno: 2. 9. 2019 9:49 permalink

S panem docentem jsem se v posl. kanceláři na Francouzské sešla podruhé, tentokrát čistě k tématu OSPOD
- jak se liší případová zátěž u běžných soc. prac. a u prac. OSPOD
- jak se liší jejich potřeby vzdělávání - vyhovuje jim nabídka?
- jak fungují supervize (ideál x praxe)
- kolik agendy je klíčové a kolik nadbytečné -> rozvody -> rutinní místní šetření
- podpora Cochemu a dohod jako klíč pro budoucnost
- OSPODy s dobrou praxí (např. Chrudim, Písek...)

Obdržím články pana docenta k těmto tématům, jakož i linky na dizertační práce jeho studentů na FF UK.

naši účastníci:
Olga Richterova, Tereza Hubáčková
ostatní účastníci:
Oldřich Matoušek
Olga Richterova
publikováno: 26. 8. 2019 18:31 permalink

V poslanecké kanceláři na Francouzské jsem se sešla s bývalým národním protidrogovým koordinátorem a představitelkou asociace organizací věnujících se protidrogové prevenci i přímé pomoci, A.N.N.O.

Hlavní témata:
- racionální politika týkající se drog a závislostí opírající se o data a zkušenosti
- souvislosti k daňovým opatřením
- možná doporučení pro zlepšení koordinace napříč rezorty (např. tabák spadá pod min. zemědělství, pašování pod celní správu a policii atd.)
- podpora pro osoby se závislostí - jakékoli

Možný výstup: precizování pirátského programu (v koordinaci s garantkou, J. Michailidu, a dalšími)

naši účastníci:
Olga Richterova, Zuzana Freitas
ostatní účastníci:
Jindřich Vobořil, Helena Rampachová
Olga Richterova
publikováno: 26. 8. 2019 18:24 permalink

Na základě domluvy s L. Kantorem, senátorem a předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, jsem se účastnila schůzky k práci Sekce pro náhradní rodinnou péči při Českomoravské psychologické společnosti.

Ta sdružuje 775 členů, cca 40 psychologů je v sekci NRP.

Zástupkyně sekce prezentovaly její činnost, včetně průzkumu z pěti krajů k fungování přechodné pěstounské péče, a shrnuly svá doporučení.

Hlavně jsme se shodli na nutné podpoře dlouhodobých pěstounů a zkrácení lhůt na straně úřadů a soudů, které leckdy nereflektují, jak rychle dětem běží čas.

Stejně tak je třeba co nejvíc využívat možnosti předadopční péče a minimalizovat přecházení dětí mezi pečujícími osobami.

Možným výstupem může být seminář k praktické podpoře dlouhodobých pěstounů.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Natalie Jeníčková, Simona Kovářová, Lumír Kantor
Olga Richterova
publikováno: 15. 8. 2019 19:10 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz