Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
232
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
1. 6. 2018

18.5.2018 - setkání se zástupci romských iniciativ. Za ně: Monika Mihaličková, David Tišer

za Piráty: Olga Richterová, Vít Šimral, Věra Marušiaková, Jaroslava Vatay

Zapsala: Zuzana Freitasová

Cíl setkání: probrat priority. Z pohledu MM a DT: vybudovat romskou střední vrstvu, mít přehled o potřebách romských rodin, podpořit dlouhodobě účinné nástroje typu komunitní práce a stipendijní vzdělávací programy. Příklad dobré praxe: Český západ.

Propojit energii též s romská kancelář na Úřadu vlády (rada pro záležitosti romské komunity).

Přijaté a poskytnuté výhody: 0 (tedy někteří z nás poté podpořili kampaň na www.romskastipendia.cz/darujme )

Olga Richterova
publikováno: 1. 6. 2018 10:26 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 5. 2018

Dnes, 25.5., jsem ve sněmovně měla rychlé setkání s Erikem Čiperou z Asistence.org (znám ho zejm. z happeningů na zlepšení ovzduší v Praze z dřívějška). Asistence je poskytovatelem sociálních služeb pro více než 250 lidí s tělesným a kombinovaným postižením v Praze. Jejich cíl je podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Tématem rozhovoru byl senátní návrh zvýšení příspěvku pro lidi, kterým náleží příspěvek ve 4. stupni postižení, na 19200,- Kč. Erik zdůrazňoval, že ideál by byl, aby každý dostal tolik podpory, kolik potřebuje. Dnes máme 3. stupeň, v němž lidé dostávají 8800,- Kč na péči, a ti, kteří potřebují péči 24/7 jsou ve 4. stupni s 13200,-.

Hlavně jsme probírali, že dnes klienti platí max. 130,- Kč za hodinu asistence, ale celkem náklady na tu hodinu jsou cca 400,- Kč. Takže je nezaplatitelné chtít vázat vyplácení příspěvku na sociální služby (jak navrhovala v prohlášení paní ministryně práce a soc. věcí). Zvýšení příspěvku podpoří možnost péče v domácím prostředí - a to je v souladu s pirátským programem. Týkat se to má cca 25-30 tisíc lidí.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Přítomná byla i moje asistentka Zuzana Freitas

Olga Richterova
publikováno: 25. 5. 2018 12:23 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 5. 2018

21.5. - Olga Richterová a Zuzana Freitas Lopesová za Piráty, H. Skálová a L. Wichterlová za Gender studies. Téma: Ekonomické dopady rodičovství v ČR.

Hlavní téma: jak reálně podpořit částečné úvazky. Problém systemizovaných míst dle Zákona o státní službě. Možnost: změnit definici prac. místa na "ekvivalent pracovního místa". Dobrá praxe na krajském úřadě v H. Králové, kde podporují práci z domova. Zajímavé byly aktuálně prováděné audity rovných příležitostí na 22 subjektech - jde např. o podmínky pro pečující (nejen o děti, ale i o seniory, nemohoucí apod.), a zmíněná osvěta o dobré praxi. Zvažuju uspořádání setkání k částečným úvazkům a práci z domova, s důrazem na veřejnou správu.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 21. 5. 2018 18:12 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
21. 5. 2018

Sešli jsme se 14.5. ve složení Andrea Mogni, Lukáš Hrabovský, z advok. kanceláře Alber a Geiger a za Piráty: Olga |Richterová, Janusz Konieczny, Jana Komrsková, Zuzana Freitas Lopesová k tématu hazardu (pracují prý pro p. Gauselmanna). Řekli jsme jim, ať pošlou podklady a studie, o kterých mluvili (jak pojímat zodpovědný hazard, jak dělat regulaci přístupu pro patologické hráče apod.) - zdůraznili jsme sociální hledisko a rozdíly mezi přístroji a živou hrou, zejm. rozdíl mezi pokerem a ruletou v hotelích a konferenčních rezortech vs. automaty přístupné z ulice. Uvidíme, co obdržíme.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 21. 5. 2018 17:40 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 5. 2018

7.5. - na 4. Festivalu těhotenství, porodu a rodičovství pořádaném manželi Staňkovými jsem se setkala s P. Hladíkem, 1. náměstkem primátora, který dal Festivalu záštitu, tak jako já. Má na starosti odbor pro rodinnou politiku, mluvili jsme spolu zejména o sociálně-zdravotním pomezí, situaci pečujících rodin, podpoře terénních služeb a vztahu kraje a místních samospráv.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 8. 5. 2018 10:34 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
8. 5. 2018

26.4. - schůzka s R. Ucháčem a M. Kuchtou z Hnutí pro život

- zapadlo mi, vkládám nyní

Po jednání Výboru pro sociální politiku jsem se krátce sešla s Radimem Ucháčem a Markem Kuchtou z Hnutí pro život. ( https://www.hnutiprozivot.cz/) Schůzce byla přítomna ještě moje asistentka Zuzany Freitas.

Hnutí se zabývá situací žen, které si cítí nuceny do potratu, a důsledky pro lékaře (dělají potraty, u nichž předem ženy říkají, že důvodem je nesouhlas partnera a např. sociální situace rodiny - nejvíce těchto situací nastává, když rodina už dvě děti má).

Hnutí mne žádalo o návrh projednání problematiky na Výboru zdravotním. Vzhledem k nastaveným prioritám mé práce jsem jim sdělila, že tématem bych se mohla zabývat nejdříve na podzim, a musela bych ho podrobněji projednat s naším zdravotním týmem. Doporučila jsem projednání s dalšími poslanci z výboru.

Hnutí pro život je s Piráty v souladu v tom, že nechce nijak omezovat svobodu volby žen, pouze chce posílit informovanost a předcházet traumatům při udělání rozhodnutí (pod různě silným tlakem), kterého člověk může po zbytek života litovat.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 8. 5. 2018 10:33 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
4. 5. 2018

3.5. jsem se sešla s M. Bílkovou, donedávna náměstkyní na MPSV (https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_B%C3%ADlkov%C3%A1), nyní vysokou úřednicí na MF.

Paní Bílková byla také 2013-2014 generální ředitelkou Úřadu práce a to bylo hlavní téma schůzky: geneze současného stavu (od 77 nezávislých okresních poboček, k dnešnímu centrálně řízenému systému), včetně toho, co je zjistitelné ze současných systémů za data (např. nelze zjistit přehled toho, jaké dávky berou ti lidé, kteří jsou v evidenci ÚP déle než půl roku, nebo co vše pobírá jedno různé rodné číslo z různých agend -- toto chci ještě ověřit, mohla jsem v hovoru špatně pochytit). Kvůli nepropojeným databázím (původně designovaným na těch 77 poboček, plus rozvoj se zastavil cca v r. 2009) lze velmi těžko predikovat např. chování lidí při zvažované změně dávek a příspěvků (viz aktuální debata o zvýšení rodičovské).

Další diskutovaná témata: 1) umožnit učinit podání prostřednictvím Czech pointu (na úrovni podání opatřeného elektronickým podpisem) - bylo by možné toto otestovat např. na přídavcích na dítě - podávají se kvartálně, má smysl i pro klienty se naučit vyplnit a ušetřit si čas spojený s fyzickou návštěvou pobočky. 2) Z ÚP se stala jakási "sociální účtárna" - agendy zaměstnanosti jsou upozaděné, je třeba co nejlepší spolupráce mezi obcemi (vč. jejich sociál. pracovníků) a ÚP. 3) Co se podpory rodin s dětmi týče: ti, kteří platí vyšší daně, mají možnost odpočtu velmi slušnou - pozor: neplatí pro nízkopříjmové pracující (protože vůbec nedosáhnou na placení daní kvůli slevě na poplatníka). V mezinárodním srovnání máme "standardní" i podporu pomocí dávek. Zaostáváme v nabídce služeb pro rodiny.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0, slíbila jsem ozvat se k další diskuzi, velmi stojím o pohled pamětníka a mnohaletého státního úředníka a cením si času, který mi paní Bílková věnovala

Olga Richterova
publikováno: 4. 5. 2018 3:01 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 4. 2018

25.4. - schůzka s D. Lipovou a A. Krbcovou z Asociace Dítě a Rodina (sdružuje cca 70 subjektů, vč. dvou dětských domovů provozovaných soukromě).

Cíle asociace:

Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah.

Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.

Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.

Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.

Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.

- schůzka byla hlavně o důležitosti komunikace min. zdravotnictví a MPSV, o aktuálních příkladech dobré praxe (dětské centrum Veská) a o výzkumu organizace Lumos, který ukázal pozitivní trend: malých dětí v ústavech je u nás čím dál tím méně: https://www.respekt.cz/spolecnost/prava ... ych-ustavu

- dále cca 1/2 hodiny trvala diskuze o možnostech transformace dnešních ústavů -> mohlo by vzniknout několik specializovaných zařízení pro děti s opravdu těžkým zdrav. postižením, dále ZDVOPy, odlehčovací péče pro rodiče dětí s postižením (byla by obrovská poptávka), edukace ("zaučování rodičů do péče o dítě) a další možnosti potřebného využití, zejm. v sociálních službách.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 25. 4. 2018 16:52 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 4. 2018

24.4. - schůzka s A. Němečkovou a P. Langovou ze spolku Juno Moneta, za Piráty já a Zdeněk Hřib.

Řešili jsme právní i praktické aspekty přítomnosti zákonných zástupců u dětí do 6 let - hlavně v nemocnicích a při zákrocích. (Často rodiče nepouštějí např. při anesteziologických zákrocích.) Obecná potíž: podceňování psychických dopadů pobytu samotných malých dětí. Další potíž: neochota vyjít rodičům vstříc, když to na oddělení není zvykem. Na podobném oddělení jinde to přitom jde. také velké rozdíly mezi vstřícností jednotlivých směn.

Ideální cesta vpřed: podporou dobré praxe. Osvětou, že děti se pak lépe léčí, a např. zdravotním sestrám ubyde práce s malými dětmi, když jsou rodiče přítomni. Zpřístupněním informací, kde jsou jak otevřeni dodržování zákonného práva rodičů/zák. zástupců dítěte na nepřetržitou přítomnost a kde naopak i řeknou, že vědí, že porušují zákon či svůj vnitřní řád, ale že přítomnost zkrátka není možná.

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 25. 4. 2018 5:15 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra
25. 4. 2018

23.4. - schůzka s paní Hanou Blažkovou, majitelkou agentury Domácí zdravotní péče. Za Piráty přítomna i Zuzana Freitas.

K průběhu schůzky: obdržela jsem cenné informace o praktickém fungování dom. péče, kdy zdravotní sestry jezdí za těžce nemocnými a nepohyblivými lidmi domů a umožňují jim i třeba zemřít doma: tedy poskytují i služby domácího hospice, aniž by jím byli.

Velký problém - podfinancovanost - např. superhrubá mzda zdrav. sester, s příplatkem 10% (který lze kdykoli zrušit) je dle úhrad jejich výkonů 157 Kč/hod, musí doplácet odjinud.

Další problém: jejich práci v domácí péči indikuje lékař, oni ji jen vykonávají - pravidelně ale pojišťovny nad určitý nasmlouvaný objem práci dál neproplácejí: byť byla odvedena. (Řídí se objemy proplacenými v minulých letech. Důvod odmítnout dom. péči je ale jen nedostatek kapacity. Ne už to, že to pojišťovna neproplatí.)

Přijaté a poskytnuté výhody: 0

Olga Richterova
publikováno: 25. 4. 2018 5:13 permalink
report zkopírován z Pirátského fóra

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz