Profil autora
jméno:
Olga Richterova
přidal kontaktů:
308
profil na Pirátském fóru:
olga.richterova
28. 6. 2021

Dotahování pozměňovacího návrhu k novele zákona o sociálních službách, ve spolupráci s APSS a snaze podat vyrovnaný pohled (klienti, poskytovatelé, terén, možnost být doma...), v kanceláři na Francouzské a online (P. Hanuš).

naši účastníci:
Olga Richterova, Markéta Melechovská, Mahu Opletalová.
ostatní účastníci:
P. Hanuš
Olga Richterova
publikováno: 29. 6. 2021 23:08 permalink

Schůzka v poslanecké kanceláři na Francouzské (s M.M. online) k tématu neformální péče z pohledu APSS se soustředila na:
- hlavní téma - podporu neformálních pečujících jsme řešili přes možnosti podpory z APZ a obecně podporu zkrácených úvazků, podporu sdílení péče v širší rodině, podporu edukace, a samozřejmě mnohem dostupnější respitní služby
- dále jsme řešili přenos dobré praxe
- prioritizaci hlavního cíle - stabilního financování sociální práce a sociálních služeb, včetně koordinace podpory pečujících a podpory v bydlení na úrovni ORP (další kroky domluveny s D. Luskovou)

naši účastníci:
Olga Richterova, Markéta Melechovská
ostatní účastníci:
J. Horecký, D. Lusková, Jan Schneider
Olga Richterova
upraveno: 24. 6. 2021 13:24 historie úprav
publikováno: 24. 6. 2021 10:03 permalink

Měla být schůzka v kanceláři na Francouzské, ale občan - invalidní důchodce, s těžkou epilepsií, který má pouze TP (i když je ve třetím stupni ID), nakonec volal.
Jde o téma z mých písemných interpelací: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=707&CT1=0.

Dnes musí lidé s invalidním důchodem bez kartičky ZTP (jen s průkazem TP) platit dopravu bez jakékoli slevy. Dále jde o to, že člověk s těžkou epilepsií nemá nárok na slevu pro doprovod, i když ho potřebuje a lékaři mu říkají, že bez doprovodu nemůže ani chodit nakoupit, nebo např. chodit plavat (ale nemá slevu na vstupné pro sebe, ani pro doprovod).
Také prý dříve lidé ve 3. stupni ID měli automaticky kartičku ZTP (zjišťuji).

Jde podle všeho o systémový problém, že lidem s epilepsií nejsou přiznávány kartičky ZTP, i když mají plný invalidní důchod.

Celkově jde o problém, že na přiznání invalidního důchodu v nejvyšším stupni nejsou přiznané možnosti slev všem, ale jen některým.

Obrátila jsem se obratem na paní ředitelku Lékařské posudkové služby, s kterou jsem byla už dříve v kontaktu, jaké pro tyto lidi navrhuje řešení.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
občan P.P.
Olga Richterova
upraveno: 21. 6. 2021 15:42
publikováno: 21. 6. 2021 15:40 permalink

Schůzka k poznání dalších agend Česko.digital, měla být v mé poslanecké kanceláři na Francouzské, ale šly jsme nakonec na oběd a probíraly projekty se státní správou (např. covid portál) a jiné možnosti než zprostředkovávání počítačů dětem ze znevýhodněného prostředí.

Celkově šlo o to poznat svou práci a vědět o prioritách a bariérách - např. uživatelském pohledu úředníků či obtížích spolupráce napříč rezorty/úřady.

Zcela jsme se shodly v tom, že je třeba, aby státní správa lákala špičkové úředníky a dávala možnost inovovat (včetně dělání chyb).

https://cesko.digital/

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Eva Pavlíková
Olga Richterova
publikováno: 21. 6. 2021 14:48 permalink

Z iniciativy německého velvyslance v Praze jsme probírali dezinformace a dopad na veřejně činné osoby, zejm. ženy (jde o specifický druh nadávek a výhružek).

V Německu funguje několik organizací - https://hateaid.org, či projektů - https://www.jura.uni-leipzig.de/professur-prof-dr-hoven/forschung/projekt-digitaler-hass/

Na mediální gramotnost seniorů cílí tento projekt https://www.digital-kompass.de/

Cílem bylo se i vzájemně povzbudit, že lžím je třeba čelit, a probrat rozsah, v němž se dezinformace aktuálně šíří.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Marketa Pekarova Adamova, Rita Hagl-Kehl, zástupci německého velvyslanectví v Praze
Olga Richterova
publikováno: 7. 6. 2021 19:37 permalink

V červenci 200 let od narození G. Mendela - vzácná onemocnění jsou převážně genetická - příležitost zvednout téma.

Vyjasnění pohledu na pacientské organizace - ČAVO považuje za zásadní účast pacientů, já a mí kolegové jsme hájili situace, kdy účast pacientů není možná (příklad Česká alzheimerovská společnost). Za Piráty argumentujeme tím, že návrh zákona (zejm. úprava par 39da) bude pro některé dlouholeté pac. organizace zásadně diskriminující.
Návrh také dává značný prostor Ministerstvu zdravotnictví určovat, kdo "je pacient" a neposkytuje záruku rovného postupu různým zdravotnickým organizacím ("...pokud je orgán veřejné moci přizve").
Negarantuje bohužel, že do významných věcí týkajících se životů, budou mluvit autentické pacientské organizace.

Na těchto obavách jsme se neshodli.

Za setkání a dlouhodobou práci ve prospěch pacientů děkuji!
https://www.vzacna-onemocneni.cz/

naši účastníci:
Olga Richterova, Ondřej Dostál, Jan Novák
ostatní účastníci:
Simona Zábranská, Anna Arellanesová, René Břečťan
Olga Richterova
publikováno: 7. 6. 2021 15:53 permalink

Řešily jsme s Janou Havlíkovou a Marií Richterovou z Aliance pro individualizovanou podporu pozměňovací návrhy k ST 1143, zejména rozšíření garantovaného nároku klientů na služby, a zvýšení ochrany jejich lidskych práv.

Obdržím návrhy, zvážíme v týmu.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Jana Havlíková, Marie Richterová
Olga Richterova
publikováno: 1. 6. 2021 15:25 permalink

Měli jsme schůzku v PSP k představení skupiny PPF, postojích k ekonomice, trhu práce a exekucím.

Cílem bylo se vzájemně osobně seznámit.

naši účastníci:
Olga Richterova, Věslav Michalik, Ondřej Dostál
ostatní účastníci:
Vladimír Mlynář
Olga Richterova
publikováno: 12. 5. 2021 13:13 permalink

Online setkání se zástupkyní britského velvyslance k řadě témat, od klimatické změny a sucha, přes aktuální situaci (ruské aktivity na cizích územích apod.), až po rovné manželství a vzdělávací programy.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
Lucy Hughes, a její spolupracovnice
Olga Richterova
publikováno: 3. 5. 2021 9:54 permalink

online call k ST 1143 - vyjasňovali jsme pečovatelskou službu a osobní asistenci do odůvodnění pozměňovacího návrhu. Pro klienty i poskytovatele se nic nezmění, jen se všem usnadní fungování díky tomu, že bude možné poskytovat širší rozsah služeb pod touto společnou hlavičkou: pečovatelská služba a/nebo osobní asistence.

vyjímám přímo sem ze z.108, jak málo se liší, a považuju za správně, že písmeno g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí se stane možným i pro peč. službu.

OK je za mě i možné navýšení úhrady za stravu/obědy (dovážce pečovatelskou službou se říká dle bodu c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, v tom je ale zahrnuta i cena toho obědu), vzhledem k inflaci je šílené, že se ten limit roky neměnil.
(musí to udělat takhle, protože se otevírá zákon, ne vyhláška 505 - to by muselo udělat MPSV)

§ 39

Osobní asistence
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

§ 40

Pečovatelská služba
(1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

naši účastníci:
Olga Richterova
ostatní účastníci:
J. Horecký, J. Schneider
Olga Richterova
upraveno: 22. 4. 2021 16:51
publikováno: 22. 4. 2021 16:43 permalink

Evidence kontaktů a schůzek Pirátské strany. API je na evidence-api.pirati.cz. Používá systém Open Lobby.
Podněty a připomínky pište na pirátském fóru. Kontakt na správce: jan.bednarik@pirati.cz